نوشته‌ها

مقایسه و بررسی تاثیر افزایش فاصله منبع نور از در افزایش ارتفاع نور قابل رویت در نورپردازی ستون

اصول طراحی نورپردازی ستون های بلند

شبیه سازی نورپردازی ستون های بلند

یکی از مشکلات پیش روی بسیاری از نورپردازان حرفه ای نورپردازی ستون های بلند است.ستون های یک بنا به عنوان یکی از پایه ای ترین عناصر نما از اهمیت زیادی در نورپردازی برخوردار هستند و گاهی اوقات در برخی بنا ها (خصوصا بناهای دارای معماری کلاسیک اروپایی) عنصر اصلی نما هستند و می بایست سخت گیری بیشتری در طراحی نورپردازی آن ها داشت.  در این مقاله سعی میکنیم با استفاده از شبیه سازی دقیق سه بعدی نرم افزاری برآوردی از نورپردازی ستون های بلند با استفاده از منابع نوری مختلف با زاویه خروجی (لنز) های متفاوت داشته باشیم.

در این شبیه سازی از فایل های فوتومتریک پزوژکتورهای Erco استفاده شده است.

 • نکته اول : در تمام شبیه سازی ها مدل ساختمان و توان کلی منابع نوری در نورپردازی ستون یک سان است.

 • نکته دوم : رنگ ستون سفید و رنگ محیط طرفین ستون قرمز رنگ در نظر گرفته شده است. روشن شدن دیواره قرمز رنگ به معنای پرت نور و نورپردازی ناخواسته و روشن شدن ستون سفید رنگ به معنای استفاده مفید از نور جهت نورپردازی است.

 • نکته سوم : ارتفاع ستون 10 متر در نظر گرفته شده است که در هر یک متر یک خط مشکی رنگ افقی برای تشخیص ارتفاع هر نقطه از مبدا رسم شده است. بدیهی است اختلاف چشمی این فواصل به دلیل خطای دید ناشی از پرسپکتیو  می باشد.

 • نکته چهارم : اعداد نمایش داده شده بر روی تصاویر نورپردازی مشخص کننده شدت نور در همان نقطه می باشد.

 

شبیه سازی و مقایسه نورپردازی ستون-فاصله نصب منبع نور 10 سانتی متر :

منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 60 درجه نصب شده در فاصله 10 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 60 درجه نصب شده در فاصله 10 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 40 درجه نصب شده در فاصله 10 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 40 درجه نصب شده در فاصله 10 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 30 درجه نصب شده در فاصله 10 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 30 درجه نصب شده در فاصله 10 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 15 درجه نصب شده در فاصله 10 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 15 درجه نصب شده در فاصله 10 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 10 درجه نصب شده در فاصله 10 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 10 درجه نصب شده در فاصله 10 سانتی متری

مقایسه منابع نور 60 40 30 15 و 10 درجه نصب شده در فاصله 10 سانتی متری جهت نورپردازی ستون 10 متری

مقایسه منابع نور 60 40 30 15 و 10 درجه نصب شده در فاصله 10 سانتی متری جهت نورپردازی ستون 10 متری

 • نکته اول : با کاهش زاویه خروجی نور شدت نور در ابتدای کار کاهش پیدا کرده و در انتهای کار افزایش پیدا می کند.
 • نکته دوم : ارتفاع نور قابل رویت (با فرض حداقل شدت نور 10 لوکس) از حدود 2.2 متر به 4 متر افزایش پیدا می کند
 • نکته سوم : یک دستی نور با کاهش زاویه خروجی نور منابع مورد استفاده جهت نورپردازی ستون افزایش پیدا می کند
 • نکته چهارم : با کاهش زاویه خروجی نور کیفیت نور در ارتفاع پایین کاهش پیدا می کند.
 • نکته پنجم : در تمام موارد فوق به علت نزدیک بودن نورپردازی به ستون و رعایت نسبت فاصله منبع نور با عرض ستون پرت نور ناچیز بوده و نور ناخواسته کمی بر روی دیواره های کناری داریم.

شبیه سازی و مقایسه نورپردازی ستون-فاصله نصب منبع نور 20 سانتی متر :

قانون لامبرت و تاثیر کسینوس زاویه بر کیفیت نورپردازییکی از مشکلات نورپردازی ستون ها ، زاویه کم منبع نور با دیواره ستون است. این امر باعث می شود که بنا بر قاعده کسینوسی لامبرت ، مقدار تابش نور به مقدار کسینوس زاویه تقلیل یابد و برای زاویه های نزدیک 90 درجه نسبت به عمود سطح این مقدار به نزدیک صفر کاهش بیابد. برای جبران این کاهش نور می بایست در نورپردازی سطوح سعی کرد منبع نور را کمی از دیوار فاصله داد تا زاویه برخورد اندکی افزایش پیدا کند.

به این منظور منابع نور را به مقدار 10 سانتی متر دیگر از دیوار فاصله داده ایم و شبیه سازی کرده ایم :

منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 60 درجه نصب شده در فاصله 20 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 60 درجه نصب شده در فاصله 20 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 40 درجه نصب شده در فاصله 20 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 40 درجه نصب شده در فاصله 20 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 30 درجه نصب شده در فاصله 20 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 30 درجه نصب شده در فاصله 20 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 15 درجه نصب شده در فاصله 20 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 15 درجه نصب شده در فاصله 20 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 10 درجه نصب شده در فاصله 20 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 10 درجه نصب شده در فاصله 20 سانتی متری

در شکل زیر می توانید تاثیر تغییرات زاویه نور خروجی منبع نور و فاصله منبع نور از ستون را بر نورپردازی ستون ببینید:

مقایسه و بررسی تاثیر افزایش فاصله منبع نور از در افزایش ارتفاع نور قابل رویت در نورپردازی ستون

مقایسه و بررسی تاثیر افزایش فاصله منبع نور از در افزایش ارتفاع نور قابل رویت در نورپردازی ستون

 • نکته اول : با افزایش فاصله منبع نور از ستون تاثیرنورپردازی بر ستون افزایش می یابد و حدود یک متر مکانی که نور دارای 10 لوکس شدت است افزایش یافته است.
 • نکته دوم : با افزایش فاصله منبع نور از ستون، ارتفاع سهمی ابتدای نورپردازی از ابتدای ستون افزایش می یابد.
 • نکته سوم : با مشاهده دیوار قرمز رنگ در عکس های بالا می بینیم که نور ناخواسته افزایش یافته است و همین طور مقداری از نور هدر رفته است.
 • نکته چهارم : شدت نور بر سطح ستون بسیار یک دست تر شده است و کمتر دچار کنتراست شدید حالت اول هستیم.
 • نکته پنجم : حداکثر شدت نور بر سطح کاهش یافته است.

شبیه سازی و مقایسه نورپردازی ستون-فاصله نصب منبع نور 30 سانتی متر :

از آن جا که به خوبی تاثیر کاهش زاویه نور خروجی بر کیفیت نورپردازی ستون مشاهده شد ، برای این شبیه سازی و مقایسه صرفا از منبع نور با زاویه 10 درجه بهره می بریم :

منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 10 درجه نصب شده در فاصله 30 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 10 درجه نصب شده در فاصله 30 سانتی متری

خوب این عکس را با تصاویر به دست آمده از نصب پروژکتور 1200 لومنی با زاویه خروجی نور 10 درجه نصب شده در فواصل 10 و 20 سانتی متر مقایسه می کنیم :

مقایسه و بررسی تاثیر افزایش فاصله منبع نور از در افزایش ارتفاع نور قابل رویت در نورپردازی ستون-نور خروحی 10 درجه

مقایسه و بررسی تاثیر افزایش فاصله منبع نور از در افزایش ارتفاع نور قابل رویت در نورپردازی ستون-نور خروحی 10 درجه

می بینیم که باز هم نکات ذکر شده در حالت قبل با شدت بیشتری صادق است.

شبیه سازی و مقایسه نورپردازی ستون-استفاده از دو منبع نور با توان یک دوم و زوایای مختلف :

خوب  ، این بار برای مقایسه بیشتر به جای یک منبع نور 10 درجه از ترکیب منابع نور با زاویه نور 10 درجه با منابع دیگر بهره می بریم:

منبع نور با توان نوری 600 لومن و با زاویه خروجی نور 40 درجه نصب شده در فاصله 10 سانتی متری + منبع نور با توان نوری 600 لومن و با زاویه خروجی نور 10 درجه نصب شده در فاصله 20 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 600 لومن و با زاویه خروجی نور 40 درجه نصب شده در فاصله 10 سانتی متری + منبع نور با توان نوری 600 لومن و با زاویه خروجی نور 10 درجه نصب شده در فاصله 20 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 600 لومن و با زاویه خروجی نور 10 درجه نصب شده در فاصله 20 سانتی متری + منبع نور با توان نوری 600 لومن و با زاویه خروجی نور 10 درجه نصب شده در فاصله 10 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 600 لومن و با زاویه خروجی نور 10 درجه نصب شده در فاصله 20 سانتی متری + منبع نور با توان نوری 600 لومن و با زاویه خروجی نور 10 درجه نصب شده در فاصله 10 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 600 لومن و با زاویه خروجی نور 10 درجه نصب شده در فاصله 30 سانتی متری + منبع نور با توان نوری 600 لومن و با زاویه خروجی نور 10 درجه نصب شده در فاصله 10 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 600 لومن و با زاویه خروجی نور 10 درجه نصب شده در فاصله 30 سانتی متری + منبع نور با توان نوری 600 لومن و با زاویه خروجی نور 10 درجه نصب شده در فاصله 10 سانتی متری

بسیار خوب ، حالا این نورپردازی ها را با یکدیگر با تصاویر را با تصاویر شبیه سازی نورپردازی قبل مقایسه می کنیم :

مقایسه و بررسی تاثیر افزایش تعداد پروژکتورها بر کیفیت نورپردازی ستون ها

مقایسه و بررسی تاثیر افزایش تعداد پروژکتورها بر کیفیت نورپردازی ستون ها

می بینیم که :

 • نکته اول : با افزایش تعداد منابع نور نوری یک دست تر و با کیفیت تر ایجاد شده است.
 • نکته دوم : در ازای کاهش اندک شدت نور در ارتفاع بالا شاهد بهبود بازده نور خصوصا در پایین ستون می شویم و پرت نور و نورپردازی ناخواسته کمتری داریم.
 • نکته سوم : در ازای استفاده از دو منبع نور با زوایای بسته در فواصل دور و نزدیک شدت نور در ارتفاع بالا بهتر است.
 • نکته چهارم : در ازای استفاده از یک منبع نور با زوایه خروجی نور بسته در فاصله دور و یک منبع نور با زاویه خروجی نور بازتر در نزدیک نور یکنواخت تر پخش می شود ولی شدت نور در ارتفاع بالا کاهش می یابد.
 • نکته پنجم : افزایش فاصله منبع نور دورتر باعث افزایش یکنواختی شدت روشنایی در قسمت بالا و کاهش شدت روشنایی درقسمت پایین می شود و بالعکس

شبیه سازی و مقای-سه نورپردازی ستون-بررسی تاثیر افزایش توان منبع نور بر کیفیت نورپردازی ستون :

در شبیه سازی نهایی دو منبع نور با شدت دوبرابر یکی از حالت های  قبل (دو منبع نور با زاویه خروجی نور 10 درجه در فواصل 10 و 20 سانتی متری از ستون و توان روشنایی 600 لومن) اختیار می کنیم :

منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 10 درجه نصب شده در فاصله 20 سانتی متری + منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 10 درجه نصب شده در فاصله 10 سانتی متری

منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 10 درجه نصب شده در فاصله 20 سانتی متری + منبع نور با توان نوری 1200 لومن و با زاویه خروجی نور 10 درجه نصب شده در فاصله 10 سانتی متری

و حالا دو حالت نورپردازی ستون را با هم مقایسه می کنیم :

بررسی تاثیر شدت روشنایی و توان روشنایی منابع نور بر کیفیت نورپردازی ستون ها

بررسی تاثیر شدت روشنایی و توان روشنایی منابع نور بر کیفیت نورپردازی ستون ها

نکته ای که از این شبیه سازی حاصل می شود و بسیار با اهمیت است این است که برخلاف تصور بسیاری از مردم علارغم افزایش شدت روشنایی در هر نقطه ، بورد نور افزایش کمی پیدا می کند (دوبرابر نمی شود) . به عنوان مثال برای شدت روشنایی 10 لوکس یک متر افزایش ارتفاع حاصل می شود که حدود 16 درصد می باشد.

پس نتیجه می گیریم استفاده بهینه از اپتیک و فن روشنایی تاثیر بیشتری از صرف هزینه و اتلاف انرژی خواهد داشت.

نتیجه گیری نهایی:

در این مقاله سعی شد با شبیه سازی های دقیق رایانه ای چند نمونه از روش های نورپردازی ستون ها مورد تحلیل قرارگیرند. با توجه به مفهوم طرح ، شرایط بنا ،امکانات نصب ، میزان اعتبار و مسائل دیگر می توان یکی از گزینه های فوق را انتخاب کرد. لزوما پرنور ترین و یا یکنواخت ترین حالت بهترین حالت نیست و ما صرفا سعی کردیم برای شما امکان مقایسه را فراهم سازیم.

طراحی نورپردازی مجسمه تیرانداز-سراحی نورپردازی توسط فیلیپس لایتینگ Philips Lighting

اصول طراحی نورپردازی مجسمه ها و المان های شهری حجمی

سلام!

یکی از مشکلاتی که امروزه در نورپردازی های شهری به شدت شاهد آن هستیم ، نبود یک تفکر سالم در زمینه نورپردازی مجسمه های و المان های حجمی است.متاسفانه نورپردازی این المان های شهری نیز مانند دیگر بنا های شهری مورد بی توجهی قرار گرفته و کمتر دارای یک تفکر در پشت طراحی هستند و یک نورپردازی که در گذشته با تمام اشتباهات صورت گرفته است بارها و بارها مورد تقلید قرار می گیرد ، لذا بر آن شدیم که بخشی از مفاهیم طراحی نورپردازی مجسمه ها و المان های حجمی رو مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

اصول طراحی نورپردازی مجسمه ها و المان های حجمی:

یک مجسمه یا المان حجمی ، دارای یک حجم دارای چندین برجستگی است که می بایست علاوه بر روشنایی دارای زیبایی نیز باشد.مغمولا مجسمه ها و آثار حجمی با هدف بیان یک مفهوم و یا بیان تفکر یا نشان دادن بزرگی یک شخصیت ساخته می شوند.مثلا مجسمه نصب شده بر روی سکوی میانی میدان حکیم ابوالقاسم فردوسی مشهد ترکیبی از انتقال حس شاعرانه ، ابهت حماسه سرایی ، حرکت به سمت اوج و پیچیدگی است که به خوبی این مفاهیم را در یک نگاه منتقل می کند :

مجسمه حکیم ابوالقاسم فردوسی نصب شده در میدان فردوسی مشهد

مجسمه حکیم ابوالقاسم فردوسی نصب شده در میدان فردوسی مشهد-منبع:yarpiz.blogsky.com

حال فرض کنید می خواهیم به نورپردازی چنین بنایی بپردازیم ، اولین طرح نورپردازی که در ذهن نورپردازان سنتی می آید قرار دادن یک سری پروژکتور دفنی و یا مثل آن در قسمت پایین پای مجسمه است ، مشابه چیزی که در عکس زیر می بینید :

طراحی و اجرای نورپردازی مجسمه تاج الشعراء یحیوی در اردبیل

طراحی و اجرای نورپردازی مجسمه تاج الشعراء یحیوی در اردبیل-منبع artawilnews.blogfa.com

لیکن نقطه ضعف چنین طراحی نورپردازی از قسمت زیرین مجسمه ، ایجاد سایه های ناخواسته بر روی اعضای برجسته صورت است که نمونه وحشتناک تر آن را می توان در نورپردازی مجسمه شهید مطهری نصب شده در میدان معلم مشهد دید که ارتفاع زیاد آن باعث افزایش عمق و ارتفاع سایه ها شده است.حالا فرض کنید با اعمال چنین طراحی نورپردازی بر مجسمه حکیم ابوالقاسم فردوسی با این ارتفاع شاهد سایه هایی بسیار بلند خواهیم بود که چهره ای وحشتناک و با کمترین جزئیات قابل درک را ارائه خواهد کرد.

طراحی نورپردازی صحیح یک مجسمه :

معمولا کمتر پیش می آید که در دنیای واقعی نور از سمت زمین به سمت آسمان تابیده شود.تنها نورپردازی های دست بشر هستند که در سطح وسیعی نور را به سمت بالا هدایت می کنند.در نورپردازی طبیعی اکثرا تابش نور از سمت آسمان (بالای سر و اطراف) به سمت موضوع می باشد.

لذا در نورپردازی یک مجسمه طبیعی ، نمی بایست از نورهای دفنی به عنوان نور اصلی استفاده نمود ،و چنانچه مجبور به استفاده از آن هستیم ، می بایست سعی کنیم با خطای دید جهت تابش نور را مخفی نگه داریم

طراحی نورپردازی مجسمه تیرانداز-سراحی نورپردازی توسط فیلیپس لایتینگ Philips Lighting

طراحی نورپردازی مجسمه تیرانداز-طراحی نورپردازی توسط فیلیپس لایتینگ Philips Lighting،منبع تصویر : http://www.purelight.in/Aesthetic_Enhancement.html

در نمونه فوق شاهد یک طراحی نورپردازی مفهومی ساده بر روی یک مجسمه توسط شرکت فیلیپس هستیم.می بینید که نورپردازی به گونه ای طراحی شده است که انگار از سمت آسمان به سمت مجسمه تابیده شده است ، و انگار مجسمه تیرانداز هدفی نورانی را نشانه گرفته است ، و این نورپردازی ناخودآگاه چشم مخاطب را به سمت بالا هدایت می کند،و از این اثر یک اثر الهی و با شکوه می سازد.

گاهی اوقات قصد داریم مفاهیم خاصی را توسط طرح نورپردازی خود به مجسمه منتقل کنیم.

طراحی نورپردازی المان و شناسه میدان پانزده خرداد

طراحی نورپردازی المان و شناسه میدان پانزده خرداد

مثلا در طراحی نورپردازی فوق،مجسمه ای را داریم که به سمت حرم مقدس امام رضا علیه السلام ایستاده و عرض ارادت کرده و نمادی از واقعه ضمانت آهو است.

برای طراحی نورپردازی چنین مجسمه ای سعی شده است نور مصنوعی به گونه ای جایگذاری شود که احساس تابش نور از سمت بارگاه را به بیننده منتقل کند، همین طور نور ها به گونه ای اعمال شده اند که کمترین سایه را ایجاد کنند.رنگ سفید اعمال شده بر بال ها حس آزادی از زمین را منتقل می کند و نور شدید متمرکز سفید تابیده شده بر قلب مجسمه احساس روشنی دل را القاء می کند.همین طور رنگ آبی کم حال تابیده شده از پشت نبود انرژی بدون تاثیر امام را به مخاطب القا می کند.

طرح نورپردازی مجسمه های دروازه برندنبرگ - آلمان

طرح نورپردازی مجسمه های دروازه برندنبرگ – آلمان،منبع:www.eugene.be/europe/Th_Berlin.jpg

یا مثلا در نورپردازی فوق العاده زیبای فوق می بینیم مجسمه های فوقانی دروازه برندنبرگ آلمان Brandenburg Gate به صورتی متمایز نورپردازی شده اند و رنگ آن ها از رنگ زمینه مجزا شده است و با تضادی اندک و دلنشین خودنمایی می کنند.رنگ سبز روشن آن ها نیز القا کننده حس الهی و معونیت در آن می باشد.

کلام آخر :

طراحی نورپردازی مجسمه ها نیز همانند طراحی نورپردازی سایر المان ها و بناها تابع مفاهیم ، سلایق و زیبایی است ، لیکن حساسیت آن ها از این جهت بیشتر است که دیگر نماینده یک جسم یا یک شیء نیستند ، بلکه نماینده یک اعتقاد و یا یک شخیصت بزرگ معنوی/تاریخی هستند ، پس اشتباه در طراحی نورپردازی یک مجسمه می تواند باعث وهن مشار الیه گردد.

طراحی نورپردازی درخت سماوی توکیو

بررسی تحلیلی نورپردازی درخت آسمانی توکیو (Tokyo Skytree)

 

طراحی نورپردازی و معماری نور درخت آسمانی توکیو – Tokyo Skytree

24 آوریل 2013 ، فیلادلفیا ، ایالات متحده

طراحی نورپردازی درخت آسمانی توکیو Tokyo Skytree مفتخر به دریافت نشان شایستگی شد.

طراحی نورپردازی درخت سماوی توکیو

طراحی نورپردازی درخت سماوی توکیو

طراحی نورپردازی به وسیله شرکت SIRIUS LIGHTING OFFICE INC

10 منتخب طراحی نورپردازی از 9 کشور طرح های معماری نور خور را ارائه نمودند.این گروه تا آن زمان متنوع ترین پروژه های نورپردازی بودند که در مسابقات شرکت کرده بودند که شامل برندگان منتخب دوره سی ام مسابقات طراحی نورپردازی انجمن طراحان نورپردازی (International Association of Lighting Designers (IALD) نیز می شدند.

از ده منتخب طراحی نورپردازی ،یکی تقدیرنامه خاص را دریافت می کند،شش طرح نورپردازی نشان لیاقت را دریافت می کنند ، و سه طرح نشان برتری را از آن خود می کنند،بلند ترین سازه نورپردازی خود نگه دار ذر ارتفاع 634 متری ، نورپردازی درخت آسمانی توکیو است که الهام گرفته از برف باقی مانده بر روی قله کوه فوجی و ترکیب تدریجی آن به سمت زمین است.این طراحی نورپردازی دارای دو تم نورپردازی است که از دو فلسفه زیبا شناختی توکیو سر منشا می گیرند ، Iki (خبره و متحرک) و Miyabi (زیبایی) که به صورت متناوب هر شب به نمایش در می آیند.نورپردازی از داخل بنا برای پروژه ای با این وسعت و فرم ، چالشی بود که انصافا طراحان نور این پروژه بر آن فائق آمدند.این طراحی نورپردازی در کنار نمای ساختمان هایی که در مسیر روشن شده اند و ممکن است قدیمی و بی اهمیت شوند همچنان تاثیرگذار و خیره کننده باقی می ماند.تیم طراح نورپردازی این بنا تمرکز خود را بر روی شیوه ژاپنی و کاهش مصرف انرژی به وسیله اعمال نور و سایه و استفاده از رنگ های ژاپنی آبی و بنفش نموده اند.تمام منابع نور مورد استفاده از نوع ال ای دی LED هستند.

طراحی نورپردازی درخت سماوی توکیو (حالت ایکی Iki)

طراحی نورپردازی درخت سماوی توکیو (حالت ایکی Iki)

طراحی نورپردازی درخت سماوی توکیو (حالت میابی Miyabi)

طراحی نورپردازی درخت سماوی توکیو (حالت میابی Miyabi)

انجمن بین المللی طراحان نورپردازی (IALD) در سال 1969 پایه گذاری شده که یک موسسه بین المللی است که که یک شبکه شامل 800 متخصص طراحی نورپردازی که با شرایط سخت موسسه همخوانی دارند را شامل می شوند.اعضای موسسه از نظر تخصص های تکنیکی و زیباشناختی در رتبه های بالا قرار دارند و در بالاترین مراتب به منظور مدیریت و برتری در حوزه طراحی نورپردازی به منظور بهبود شرایط نورپردازی جهان قرار دارند تا در نظر جهانیان ارزش و قدرت نور در زندگی بشر را بهبود دهند.

مقاطع برج نورپردازی شده درخت آسمانی توکیو

مقایسه ارتفاع برج نورپردازی شده درخت آسمانی توکیو

مراحل ساخت برج نورپردازی شده درخت آسمانی توکیو

اجرای نورپردازی تقاطع غیر هم سطح جمهوری اسلامی

هدف ما از نورپردازی چیست؟(طراحی نورپردازی تقاطع های غیر هم سطح)

هدف ما از نورپردازی چیست؟(طراحی نورپردازی تقاطع های غیر هم سطح)

نورپردازی تقاطع های غیر هم سطح یکی از مهم ترین نورپردازی ها در شهرها می باشند.

چرا یک تقاطع غیر هم سطح نیاز به نورپردازی دارد؟

این روز ها تقاطع های غیر هم سطح به جزء جدا ناشدنی کلان شهر ها تبدیل شده اند.معابر وسائل نقلیه در شهر های شلوغ و کلان شهر ها دیگر تحمل چراغ های قرمز طولانی و ایست های ممتد را ندارند و تقاطع های غیر هم سطح مهم ترین راه حل مشکل حمل و نقل درون شهر و برون شهری هستند.این اهمیت ویژه و تعدد این تقاطع ها باعث اهمیت نورپردازی آن ها می گردد.چرا که این غول های بتنی در شب منظره ای مصنوعی و خسته کننده ایجاد می کنند و نورپردازی این سازه های نا خواسته و بی روح می تواند طراوت بخش محیط های شهری ما باشد.

 

هدف ما از نورپردازی یک تقاطع غیر هم سطح چیست؟

همانطور که گفتیم ، این غول های ناخواسته شهری نیاز به یک هویت چشم نواز در سیمای شبانه شهر هستند.نور و نورپردازی می تواند ظاهرعموما بی رنگ این مخلوقات دست بشر را رنگ و طراوت ببخشد و از آن ها تابلوهای بدیع و چشم نوازغول آسا بسازد.هم چنین یک سیستم نورپردازی مناسب می تواند باعث افزایش روشنایی و در نتیجه ایمنی محیط گردد.

عموملا مخاطب این تقاطع ها رانندگانی هستند که از رانندگی های طولانی و ترافیک شهری خسته شده اند و این جا است که می بایست احساس آزادی و آرامش و شگوه داشته باشند.مخاطبی که در تاریکی شب فرو رفته و خستگی ناشی از فعالیت روزانه بر او چیره شده است ، نیازمند یک حس آرامش بخش و یک منظر باز و امید بخش است و وظیفه ما این است که این محیط را به عنوان تشکر به او اهدا کنیم.ما می بایست فشار عصبی را از دوش او بر داریم و یه او نشان دهیم که برای ما ارزش مند است.

تقسیم بندی مناطق مختلف در یک تقاطع غیر هم سطح

پل روگذر وسائل نقلیه :

شاید بتوان گفت مهم ترین بخش یک تقاطع غیر هم سطح از نظر اهمیت نورپردازی این بخش باشد.البته معمولا راننده هایی که از زیر این پل عبور می کنند از این نورپردازی بهره می برند ، لیکن یک روشنایی آرامش بخش بر روی پل نیز موثر و با اهمیت است.

برای نورپردازی عرشه پل رو گذر می توان از تکنیک های متفاوتی بهره برد:

 • نورپردازی گاردریل ها
طراحی نورپردازی زیرگذر تقاطع غیر هم سطح امام علی علیه السلام

طراحی نورپردازی زیرگذر تقاطع غیر هم سطح امام علی علیه السلام-گاردریل ها نورپردازی شده اند

که معمولادر بیشتر پل ها وجود دارند و نورپردازی آنها هویت دهنده مسیر است

 • نورپردازی عرشه به وسله والواشر ها عمودی به سمت پایین
طراحی نورپردازی پل میدان بار نوغان

طراحی نورپردازی پل میدان بار نوغان-عرشه به وسیله والواشر های رو به پایین نورپردازی شده است

که از روش های رایج است ، لیکن اگر پل دارای لبه ای برای اختفای منابع نور نمی باشد توصیه نمی گردد.

 • نورپردازی عرشه از قسمت پایین
طراحی نور و نورپردازی تقاطع غیر هم سطح جمهوری اسلامی

طراحی نور و نورپردازی تقاطع غیر هم سطح جمهوری اسلامی-خطوط موجود بر روی عرشه تمام از پایین نورپردازی شده اند

که اگر باعث تزاحم با عبور وسائل نقلیه و عابرین پیاده نمی گردد مطلوب است.

 • نورپردازی عرشه به وسیله پروژکتور های نصب شده بر روی عرشه

که مگر در زمان اجبار و اضطرار به دلیل ایجاد اغتشاش بصری توصیه نمی گردد.

 • نورپردازی پایه های پل به وسیله مازاد نور عرشه
طراحی نورپردازی گذرگاه اتومبیل میدان شهید فهمیده مشهد

طراحی نورپردازی پل فهمیده-پایه ها و دیواره ها به وسیله نور مازاد قسمت زیرین عرشه روشن شده اند

این تکنیک یک تکنیک حرفه ای و بی نظیر است که نیاز به دانش فنی و شبیه سازی دقیق سه بعدی دارد.

 • نورپردازی پایه های پل به وسیله پروژکتور های عمودی رو به پایین
مشاوره اجرای نورپردازی پل دفاع مقدس سیرجان

نورپردازی پایه های پل از سمت بالا

 

این تکنیک به دلیل ایجاد اغتشاش بصری توصیه نمی گردد.لیکن اگر جایی برای اختفای منابع نوری وجود داشته باشد مطلوب است

 • نورپردازی پایه های پل از پایین
طراحی و اجرای نورپردازی پل علامه مجلسی

طراحی و اجرای نورپردازی پل علامه مجلسی،پایه ها از پایین نورپردازی شده اند

که اگر باعث تزاحم با عبور وسائل نقلیه و عابرین پیاده نگردد مطلوب است.

پل زیرگذر وسائل نقلیه :

طراحی نورپردازی زیرگذر امام علی علیه السلام

طراحی نورپردازی زیرگذر امام علی علیه السلام-استفاده از افکت ستاره دنباله دار در زیرگذر وسائل نقلیه

این مقطع از تقاطع نیز اهمیت دارد ، زیرا تنها بخشی از تقاطع است که دارای دیواره هایی عموما بلند است که می توانند طیفی از رنگ را در خود جای دهند.برای این دیواره ها می توان از انواع پروژکتور های عمودی مقطعی با نورپردازی استاتیک یا داینامیک ، و یا انواع طرح های دیواری و یا نور یک دست موضوعی بهره برد.

پل رو گذر عابر پیاده :

طراحی نورپردازی تقاطع غیر هم سطح شهید فهمیده مشهد

طراحی نورپردازی تقاطع غیر هم سطح شهید فهمیده مشهد

بسیاری از طراحان نورپردازی به پل های روگذر عابر پیاده اهمیت نمی دهند ، لیکن نورپدازی این پل ها از دو جهت اهمیت دارد:

 1. خود پل می تواند روشن باشد و یک المان روشنایی کمکی در نورپردازی تقاطع باشد.
 2. تامین روشنایی و نورپردازی داخلی پل علاوه بر ایجاد امنیت و روشنایی محیط باعث ایجاد حس آرامش و اطمینان خاطر شود.

در پل های عابر پیاده می توان از نورپردازی و روشنایی داینامیک و متحرک به منظور جلب توجه مخاطب و همین طور ایجاد تحرک و شادابی و کاهش مصرف انرژی جهت تامین روشنایی استفاده کرد.

پل زیرگذر عابر پیاده :

نورپردازی زیرگذر عابر پیاده

نورپردازی زیرگذر عابر پیاده

که در آن بحث عبور و مرور عابر پیاده مطرح است و می توان از نورپردازی و روشنایی داینامیک و متحرک به منظور جلب توجه مخاطب و همین طور ایجاد تحرک و شادابی و کاهش مصرف انرژی جهت تامین روشنایی بهره برد.

ترکیب رنگ نور و افکت های مطلوب برای طراحی نورپردازی یک تقاطع غیر هم سطح:

 آرامش ، آرامش ، آرامش :

همان طور که پیشتر نیز گفتیم ، آرامش اولین و مهم ترین حسی است که می بایست به مخاطب یک تقاطع غیر هم سطح الفا کرد،چرا که عمدتا راننده ها در کلان شهر ها و خصوصا شب ها دچار خستگی ؛ عصبیت ناشی از ترافیک و کلافگی هستند.لذا باید سعی کرد درنورپردازی یک تقاطع غیر هم سطح تا جای ممکن از طیف فیروزه ای ، آبی سبز و سفید و رنگ های با دمای رنگ بالا به وفور بهره برد.

تقاطع غیر هم سطح رهایی دهنده مخاطب از آشفتگی شبانه:

نورپردازی تقاطع غیر هم سطح حافظ

نورپردازی تقاطع غیر هم سطح حافظ-ترکیلی از آرامش و آزادی

تقاطع غیر هم سطح به منظور کاهش حجک ترافیک و حذف انتظار پشت چراغ راهنمایی طراحی و ساخته می شود.لذا می بایست به این نکته در نورپردازی تقاطع توجه کرد.می بایست از رنگ ها و طرج هایی بهره برد که تا جای ممکن حس فرار از محدودیت و آزادی را منتقل کنند ، همچون طیف رنگ سفید.

شکوه ، حس وصف ناشدنی:

نورپردازی تقاطع غیر هم سطح جانباز مشهد

نورپردازی تقاطع غیر هم سطح جانباز مشهد-نورپردازی با مفهوم شکوه

بسیاری از تقاطع های غیر هم سطح با صرف هزینه های هنگفت و در ابعاد غول آسا ساخته می شوند ، لذا در طراحی آن ها نیز می بایست به تقویت القای حس شکوه پرداخت.همان طور که در مقالات دیگر نیز گفته بودیم ، یکی از هدف های یک معمار نور و طراح نور تقویت معماری بنا است . لذا ما می بایست برای یک تقاطع غیر هم سطح با شکوه از طرح نورپردازی با شکوه بهره ببریم.

پرهیز از آلودگی نور :

از این رو که برای نورپردازی یک غول بتنی همچون تقاطع غیر هم سطح حدود هزاران وات انرژی نیاز است ، می بایست تمهیداتی جهت کاهش آلودگی نور اندیشید

کاهش مصرف انرژی:

همان طور که گفتیم مصرف انرژی در نورپردازی یک تقاطع غیر هم سطح بسیار مهم و بحرانی است ، لذا توصیه می شود در نورپردازی از منابع نوری ال ای دی LED بیشتر استفاده شود

طراحی نورپردازی مدرن یک بنای مسکونی-نمای بیرونی

هدف ما از نورپردازی چیست؟(طراحی نورپردازی بناهای مسکونی)

هدف ما از نورپردازی چیست؟(طراحی نورپردازی بنا های مسکونی)

برخلاف تصور بسیاری از مردم ، سخت ترین نوع طراحی نورپردازی در معماری نور ، طراحی نورپردازی بناهای مسکونی است!

چرا؟ به این دلایل :

 • بر خلاف دیگر بنا ها که ریش و قیچی به دست طراح نورپردازی داده می شود ، این جا ریش و قیچی در دست سازنده بنا ، فروشنده و ساکنان بنا است و آن ها بسته به سلیقه خود برای شما مشخص می کنند که چگونه طراحی کنید
 • تفکر،سلیقه ، هدف و انگیزه هر یک از این افراد در هر یک از بنا ها متفاوت است ، پس شما می بایست یک معادله پیچیده چند مجهولی طراحی نورپردازی را تجزیه تحلیل و حل نمایید.
 • متاسفانه در کشور ما تنوع نوع معماری بناهای مسکونی بی شمار است و در طراحی معماری و ساخت خیلی از این بنا ها به هیچ وجه به مقوله معماری نور و نورپردازی بنا توجه نشده است.
 • معمولا بسیاری از ساختمان های مسکونی در شرایط سخت مالی ساخته می شوند،لذا سعی می کنند در بعد نورپردازی که آخرین بخش ساخت بنا است صرفه جویی کنند.

در هر صورت درصورتی که قصد طراحی نورپردازی چنین بنایی را داشتید ، باید در نظر داشته باشید که غالبا کارفرمای شما در امر طراحی نورپردازی می تواند انگیزه های زیر را برای اجرای نورپردازی داشته باشد:

 1. کمک به و تسریع در روند فروش ساختمان های مسکونی.
 2. افزایش شکوه بنا.
 3. ایجاد محیط مطلوب برای سکونت در بنا

در پایین به بسط هر کدام از سه مورد بالا می پردازیم:

1- کمک به و تسریع در روند فروش ساختمان های مسکونی:

معمولا اکثر پیمانکاران و بساز بفروش ها طالب چنین طراحی نورپردازی هستند.اگر چه این نوع طراحی خلاف تعهدات یک طراح نورپردازی و اصول معماری نور است ، لیکن چنین افرادی خواه یا ناخواه این نورپردازی را اجرا خواهند نمود ، حال چه بهتر که ما با اصول معماری نور بتوانیم یک طراحی نورپردازی مناسب تر و بهینه تر به ایشان پیشنهاد نماییم.این افراد معمولا در طراحی و اجرای نورپردازی به دنبال کاهش هزینه ها ، افزایش جذابیت نما و خیره کننده بودن نورپردازی آن هستند و اکثرا زیاد به دنبال ماندگاری نورپردازی و بهبود تاثیرات روانی آن نیستند.لذا باید سعی کنیم این موارد را با در نظر گرفتن اصول رعایت نماییم . به عنوان مثال به جای استفاده از رنگ های خشونت زا همچون قرمز و رنگ های تحریک کننده همچون ارغوانی ، از رنگ مهیج فیروزه ای و کهربایی (نارنجی) در کنار عناصر سفید و سبز و مقدار کمی از قرمز بهره ببریم (شدت و قدرت هر یک از رنگ های فوق به سلیقه مخاطب نیز بستگی دارد).همچنین چنانچه در این بنا ها که اکثرا در معماری آن مکانی برای مخفی نمودن منبع نور وجود ندارد مکان مناسبی برای جایگذاری پروژکتور ها پیدا نکردیم ، به دنبال استفاده از منابع نور کوچک و زیبا باشیم.همچنین برای کاهش هزینه ها باید سعی کنیم بر روی نورپردازی نقاط کانونی (Focal Points) تمرکز کنیم تا علاوه بر کاهش هزینه ها باعث جلب توجه مشتری شده باشیم.همچنین می توانید از نورپردازی های داینامیک ارزان قیمت نیز بهره ببرید.

طراحی نورپردازی ساختمان مسکونی-مجتمع مسکونی میلاد

طراحی نورپردازی ساختمان مسکونی-مجتمع مسکونی میلاد

2-افزایش شکوه ساختمان مسکونی:

برخی از کارفرما های معماری نور ، کسانی هستند که به دنبال افزایش شکوه ساختمان مسکونی خود هستند ، مانند شخصیت های مطرح ، طراحان معماری ساختمان های باشکوه ، ساختمان های مناطق ثروتمند و حتی کسانی که به دنبال چشم و هم چشمی هستند! این افراد معمولا نقطه مخالف بساز و بفروش ها هستند ، و در طراحی نورپردازی بنا ، دنبال استفاده از زیبا ترین متریال ها، بهترین طراحی نورپردازی ، و ماندگارترین تجهیزات هستند.یم نقص کوچک در نورپردازی این بنا ها می تواند یک رزومه خوب را از دست شما خارج کند.لذا سعی کنید کارفرمای خود را ترقیب کنید به بهبود زیر ساخت ها (مانند افزایش برخی ساختارها به بنا جهت کاهش اغتشاش بصری و خیرگی و بهبود سیم کشی و سیستم انتقال انرژی).همچنین سعی کنید به آن ها بقبولانید که از متریال های برتر و دارای CE اروپا استفاده کنند.یک حلقه ضعیف در زنجیره طراحی نورپردازی این بنا باعث پاره شدن زنجیر شکوه نورپردازی آن می شود.سعی کنید از رنگ های با ابهتی هممچون کهربایی (نارنجی روشن) ، سفید گرم ،زرد، سفید طبیعی (Cool White/Natural White) و اندکی سفید استفاده کنید.همچنین می توانید متناسب با شخصیت بنا از رنگ های دیگر (به ترتیب اولویت فیروزه ای ،آبی  ، سبز ، قرمز ،بنفش و …)  با رعایت  اصول هنری بهره ببرید.به هیچ وجه از رنگ های کم شخصیتی مثل ارغوانی در مقیاس انبود بهره نبرید ، مگر این که بنا،بنای خاصی باشد و یا شما قصد دارید طرحی سفارشی و متفاوت در عین رعایت اصول ارائه دهید (هر غیر ممکنی با رعایت اصول ممکن است).در طراحی نورپردازی این بنا ها علاوه بر تاکید نقاط قوت و نقاط کانونی بنا از نورپردازی مناطق دیگر غافل نشوید. همین طور بسیار سعی کنید نقایص احتمالی بنا را بپوشانید.در صورت استفاده از نورپردازی داینامیک می بایست از یک ضرب آهنگ کلاسیک،با شکوه و استوار بهره ببرید.

نمونه طراحی نورپردازی به جهت افزایش شکوه بنا

نمونه طراحی نورپردازی به جهت افزایش شکوه بنا

ایجاد محیط مطلوب برای سکونت در بنا:

این جا است که وظیفه اصلی یک معمار نور و طراح نورپردازی در طراحی بناهای مسکونی خودنمایی می کند ، نورپردازی بنای مسکونی برای بهبود روند سکونت و بهبود خصوصیات روانشناختی محیط.شما می بایست اثری خلق کنید که هنگام ورود به آن ، شخص هر چقدر هم که خسته باشد احساس آرامش نموده و حس کند از محیط پر از مشغله بیرون رها شده است و معنای واقعی سکنا را  به او القا کنید.شخص می بایست در این محیط احساس آرامش داشته باشد ، احساس ماندگاری داشته باشد و نباید حس خشونت ، خستگی و گریز در او تقویت شود.معمولا کارفرمای شما در این پروسه ساکنان بناهای مسکونی ، اشخاصی که برای خود مسکنی ماندگار می سازند و یا پیمانکاران ساختمانی با وجدان و خوش ذوق هستند.

طراحی نورپردازی چنین ساختمانی نیاز به یک تفکر چندین روزه دارد ، چرا که خواسته شما صرفا طراحی نورپردازی با شکوه یا امثالهم نیست ، طراحی نورپردازی شما می بایست دارای شکوه باشد ، دارای زیبایی باشد ، دارای خصوصیات انتقال حس روانی مثبت باشد ، در عین پرهزینه نبودن دارای نقص نیز نباشد،ماندگار باشد و قابلیت تعمیر و نگهداری را نیز دارا باشد.ان شاء الله در یک مقاله دیگر به صورت تخصصی تر به مبحث طراحی نورپردازی این بنا ها می پردازیم ، لیکن در حالت کلی در این بنا ها باید سعی کنیم از رنگ های قرمز و ارغوانی به ندرت و صرفا در نواحی خاص بهره ببریم.بیشتر سعی شود از رنگ های خنثی و طیف سفید بهره برده و در کنار آن از رنگ های سرد و آرامش بخش همچون طیف های آبی و فیروزه ای و سبز بهره ببریم.همچنین می توان در قسمت های خاص مثل محیط های پذیرایی و آشچزخانه ها از رنگ های گرم نیز بهره برد.

طراحی نورپردازی مدرن یک بنای مسکونی-نمای بیرونی

طراحی نورپردازی مدرن یک بنای مسکونی-نمای بیرونی

طراحی نورپردازی مدرن یک بنای مسکونی-نمای داخلی

طراحی نورپردازی مدرن یک بنای مسکونی-نمای داخلی

نورپردازی پل بی کران (infinity bridge) با رنگ های سفید و آبی

بررسی تحلیلی نورپردازی پل بی کران (Infinity Bridge)

نورپردازی پل بی کران (infinity bridge) با رنگ های سفید و آبی

نورپردازی پل بی کران (infinity bridge) با رنگ های سفید و آبی

این پل با نام بی کران ، نوعی طراحی شده است که در نگاه اول نوعی ساختار شکنی و فرار از محدودیت ها و همین طور نداشتن حد و کران را به بیننده القا می نماید.لذا می بایست در نورپردازی این پل نیز این مفهوم تقویت می شد و لذا از رنگ های خاصی می بایست در طراحی نورپردازی این پل استفاده می شد.

در نورپردازی این پل از دو رنگ سفید و آبی به صورت ترکیبی استفاده شده است.رنگ سفید رنگی است که مفهوم آزادی را منتقل می کند و لذا در نورپردازی این پل استفاده شده است تا مفهوم نبود محدودیت را بهتر منتقل کند.اگر رنگ سفید در قسمت پایینی پل استفاده می شد ، نه تنها این مفهوم به خوبی منتقل نمی شد ، بلکه مفهوم محدود کردن آزادی را منتقل می کرد.رنگ آبی در کنار رنگ سفید و در قسمت پایینی پل مورد استفاده قرار شده است.رنگ آبی نماد آرامش است و همخوانی بسیار زیادی با رنگ آب و آسمان – که دو عنصر همراه این پل هستند – دارد.شاید اگر رنگ آبی به کار نمی رفت ، باز هم این نورپردازی زیبا می شد ، لیکن وجود این رنگ که خود به تنهایی بیشترین تضاد را با رنگ سفید دارد باعث می شود که علاوه بر ایجاد هماهنگی با محیط ، تضاد و در عین حال هماهنگی زیبایی با رنگ سفید ایجاد شود (رنگ سفید با اکثر رنگ ها به خوبی ترکیب و هماهنگ می شود).ترکیب این دو رنگ متضاد و حرکت زیبایی قسمت بالایی پل باعث می شود حس رهایی از بند و حرکت به سمت بی نهایت در بیننده القا شود.

فرض کنید غیر از رنگ سفید یا آبی از رنگ دیگری استفاده می شد ، مثلا اگر به جای رنگ آبی از رنگ سبز استفاده می شد ، هیچ گاه نمی توانستیم چنین مفهومی را از این نورپردازی برداشت کنید و این انتخاب رنگ یکی از بهترین انتخاب ها برای این نورپردازی مطرح بین المللی بوده است.بسیاری از نورپردازی های برتر در سطح بین المللی که جوایز برتر جهانی را کسب کرده اند ، با ترکیب رنگ های زیرکانه و در عین حال ساده توانسته اند ترکیب های با شکوهی را ایجاد نمایند.

در متن زیر می توانید توضیحاتی از سایت تامین کننده متریال های نورپردازی این نورپردازی مطرح (ACDC انگلستان) را بخوانید.

پل بی کران – انگلستان

نورپردازی پل عابر پیاده بی کران (infinity bridge) با رنگ های سفید و آبی

نورپردازی پل عابر پیاده بی کران (infinity bridge) با رنگ های سفید و آبی

موقعیت : Stockton on Tees , انگلستان

محصولات مورد استفاده : محصولات Bespoke acdc

طراحی نورپردازی : Speirs + Major

یکی از طراحی های شرکت طراحی LED بسپک “Bespoke LED design”،که به منظور تامین اثری فوق العاده و رویایی برای یکی از مطرح ترین پل های انگلستان خلق شده است و تعداد بسیار زیادی از جوایز طراحی و مهندسی را از آن خود کرده است.

پل بی کران (Infinity Bridge)  یک پل عابر پیاده بر روی رودخانه Tees در بخش Stockton-on-Tees در شمال انگلستان است.

شرکت های Acdc و Speirs+Major برای خلق یک طرح نورپردازی مجدوب کننده برای این بنای برجسته با یکدیگر همکاری کرده اند.در طول سطح پل،نور طوری برنامه ریزی شده است که به حضور عابرین پیاده واکنش نشان می دهد و آن ها را با طرح خاصر نورهای آبی و سفید ال ای دی LED زیر دستگیره ها راهنمایی می کند.هر قطعه نهایتا 3 وات انرژی برای هر دو رنگ و حدود 1.5 وات برای هر رنگ مصرف می کند و در طول پل 200 عدد از این قطعات کار شده است.هنگامی که یک رهگذر از درون پل عبور می کند،سنسوری نور را از آبی به سفید تغییر می دهد که دنبال ای در مسیر فرد ایجاد می کند.

نورپردازی داخلی Infinity Bridge هنگام عبور مخاطب رنگ زیر دستگیره ها از آبی به سفید تغییر می کند

نورپردازی داخلی Infinity Bridge
هنگام عبور مخاطب رنگ زیر دستگیره ها از آبی به سفید تغییر می کند

خواسته مهندسین، پل عابر پیاده با وقار و شاخص بود که نهایتا یک پل bowstring یا دو قوصی بع هم پیچیده از آب در آمد.پل بی کران دو بنای استیل قوصی با عرشه بتنی پیش ساخته معلق و یک اسکله بر روی رودخانه به صورت معلق بود.دو قوص انشعاب یافتند تا دو مسیر را در طول اسکله شکل بدهند که کمانی بازتابی در بین دو قوص آن ها را کنار هم نگاه می دارد تا یک قوص پیوسته را شکل بدهند.در زمان شب از بعضی نما ها و زوایا ، دو قوص و تصاویر آن ها بر روی آب رودخانه سمبل بی نهایت “∞” را در ذهن تداعی می کند که این افکت باعث نامگذاری آن به نام بی کران شده است.

سخنگوی شرکت Speirs+Major ادینبورگ ، آقای اییان روکستون توضیج می دهد : “به عنوان یک پل منحصر به عبور عابر پیاده ، ما می خواستیم طرحی را خلق کنیم که ثابت باشد و به صورت فعال این پل را زنده کند- طرحی که بسیار فراتر از یک طرح حرکتی از پیش تایین شده باشد.ما خودمان را  به  منظور رسیدن به یک مفهوم و کانسپت نورپردازی خاص و منحصر به فرد در یک چالش سخت قرار داده بودیم و چیزی که ما به دنبال آن بودیم ، همکاری بود که بتواند یک راه حل اجرایی مناسب را ارائه دهد.”

هیچ پل دیگری نبود که طراحی مشابه داشته باشد،از این رو این پروژه توانست برنده جوایز فوق العاده موسسه ‘Structural Engineers’ برای برترین طرح بنا در سال 2009،مهندسی برتر سازه در انگلستان شود.جوایز دیگری که این پل برنده شد شامل جایزه برتر IALD در سال 2010 ، جایزه سیب سبز برای محیط ، ICE روبرت استفنسن Robert Stephenson 2009 و جایزه پروژه ساختمانی برتر سال در شمال شرق را از آن خود کند.

نورپردازی پل عابر پیاده بی کران (infinity bridge) با رنگ های سفید و آبی

نورپردازی پل عابر پیاده بی کران (infinity bridge) با رنگ های سفید و آبی